KBF Jaarverslag 2016/17

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

JAARVERSLAG : KBF : 2016/17

Dankie vir die voorreg om die KBF as Voorsitter in die jaar te kon dien Dit was vrugbaar en opboued

‘n Spesiale dank aan my mede bestuurslede vir hul vriendelike samewerking en ondersteuning deur veral getrou elke maand se vergadering by te woon. In die verband ook my dank aan die Marina Martenique vir die gratis beskikbaarstelling van hul komiteekamer en saal vir die vergaderings en aksies van die Forum

As amptelike spreekbuis van besigheid in die Kouga poog hy om die prestasie getrou en in die belang van sy sakelede en die ekonomiese welaart van die Kouga ten alle tye na te kom

Voorts doen ek kortliks verslag oor die volgende sake:

1. LEDESAKE

Lidmaatskap geniet die deurlopende aandag van die Forum. Daarsonder kan die KBF nie funksioneer nie. Lede se betrokkenheid en deelname aan aksies van die Forum en betaling van hul ledegelde teenoor die Forum is van die grootste belang.
Huidig beskik die Forum oor 132 sakelede, waarvan meer as 80% opbetaald is. Voorwaar ‘n prestasie gesien ook die verhoogde ledegeld met ingang 2017. ‘n Nuwe struktuur van ledegeld word moontlik binnekort geimplementeer.

Sakelede van die KBF is ambassadeurs van die Forum en alhoewel dit die taak van die Forum is om voornemende lede te identifiseer, word daar nogtans ‘n vriendelike beroep op lede gedoen om sakelui wat betrokke wil raak, onder die aandag van die Forum te bring My dank en waardering aan ons vennote vir hul getroue bydrae en ondersteuning Voorstelle ter verbetering van ons diens is ook baie welkom.

2. WEBBLAD & FACEBOEK

Beide die publikasies word waar moontlik deur die skepper daarvan Adam Engela op datum gehou. Dit dien ook as mondstuk van die Forum.

Sekere van die lede se logos is steeds uitstaande en ten einde vas stel of die logo van jou besigheid onder “members” op die webblad voorkom, word jy vriendelik versoek dit asb na te gaan en indien dit ontbreek, jou logo te stuur na office@kougabusinessforum.com. Dit is ‘n baie belangrike diens om toegang tot jou besigheid te verkry. Daardeur kan besigheid ook spesiale dienste en aanbiedings bekend stel

Besoek gereeld die 2 publikasies by: www.kougabusinessforum.com en www.facebook.com/kougabusinessforum. Die webblad figureer ook op die nasionale webblad van die AHI en ook op Africa Business Connect se blad van www.abconn.com . Registrasie op die webblad van ABCONN is gratis.

3. REKLAME MATERIAAL

‘n Amptelike banier van die KBF is vir die eerste keer by die sakeleier dinee vertoon en sal dit by alle toekomstige aksies gebruik word. Dit dra by tot die uitbouiing van die boodskap van die KBF. Die inkomende Bestuur sal ook spoedig aandag gee aan die Forum se nuwe inligtings pamflet wat in die toekoms by bemarkingsaksies en ledewerwing gebruik sal word

 

4. KANTOOR AKKOMMODASIE

Geskikte kantoor akkommodasie is steeds ‘n groot prioriteit vir die KBF. Dit is baie belangrik dat die KBF oor ‘n adres moet beskik. Indien enige lid hiermee behulpsaam kan wees word hy vriendelik versoek om met die Bestuurder in aanraking te kom. Die kantoor kan ook as ‘n baie belangrike inligtingskantoor vir besigheid dien. Erkenning sal ook paslik aan borgskappe gegee word.

 

5. SKULPIEFEES

Die KBF oorweeg om weer die Skulpiefees onder sy vaandel aan te bied. Samesprekings hieroor sal mettertyd met die Burgemeester gevoer word. Dit word beoog om die fees op ‘n baie meer profesionele basis as ‘n dorpsfees aan te bied waarby die totale Kouga betrek sal word.

 

6. THYSPUNT EN GEMEENSKAPFORUM

Tot en met die onlangse aankondiging deur die Wes-Kaapse Hooggeregshof het die projek van Thyspunt hoe prioriteit geniet. Die implikasies van die ontwikkeling sal egter steeds hoe aansien geniet. Samesprekings met Eskom en die Munisipaliteit vind deurgaans plaas. Dit is ook die gedagte dat ‘n Gemeenskapforum van alle partye in die Kouga gestig word om prioriteit aan die beoogde ontwikkeling te verleen. Die Forum sal onafhanklik van die KBF funksioneer. Die HUB van Nuclear Africa, dr Kelvin Kemm, het ook by geleentheid die sakelui oor kernkrag toegespreek, terwyl die Voorsitter van die Lephalala Sakekamer ook ‘n gehoor toegespreek het oor die invloed wat die Medupi Kragstasie op Lephalala gehad het. Verkeie ontmoetings met Eskom het ook plaasgevind.

 

7. SAKELEIRDINEE

Die projek was vanjaar gewis die trots en hoogtepunt van besigheid in die Kouga. Die bywoning was die beste ooit en het Brand Pretorius se toespraak groot luister aan die geleentheid verleen. Voorts was dit vir die Forum ‘n groot eer en voorreg om erkenning te gee aan hulle wat sertifikate en trofees verower het vir uitnemendheid in dienslewering.

Die KBF is trots op ons kwaliteit sakelui. Meeste van hulle het ook reeds lidmaatskap van die Forum verkry. Ons dank ook aan ons borge Supertubes Gastehuis vir hul akkommodasie vir Brand en Humansdorp Toyota vir die beskikbaarstelling van ‘n Toyota ‘n Spreker van formaat vir die 2018 dinee geniet prioriteit.

 

8. ENTREPRENEURSKURSUS

Die KBF het die aanbieding van ‘n entrepreneurskursus deur dr Albie Gibson van Jeffreysbaai reeds in beginsel goedgekeur. Aanvanklik sal n inleidende eendag kursus aangebied word, wat sal fokus op die

• verbreeding van horisonne en begrip vir ‘n paar kern faktore in ons huidige besigheid en politieke werklikhede

• ‘n aanmoediging vir selfrefleksie

• asook ‘n siftingsproses om “koek en koeldrank” kandidate uit te skakel.

Die tweede fase, wat bepaal sal word deur die kwaliteit van kandidate sal aandag gegee word aan ‘n gestruktureerede “New Venture Creation and Business Skills” opleidings program wat geskoei is op erkende eenheids-standaarde wat kan lei tot ‘n geakrediteerde kwalifikasie op ʼn NQF 2 of NQF 4 standaard.

Die waarde van die tipe kort kursusse kan nie maklik oorskat word nie want die kandidate wat nie besighede begin nie is in elk geval baie beter toegerus om werk te kry. Verder is dit vir sekere onder plaaslike ondernemings, as kort kursusse, baie waardevol vir meer vaardigmaking van werkende personeellede.

Hou die pers en die webblad dop vir meer besonderhede hieroor

 

9. AANSPORINGSKEMA (INCENTIVE)

Ten einde ontwikkeling in die Kouga verder te stimuleer is die Forum van oordeel dat die Kouga oor ‘n aansporingskema vir nuwe ontwikkeling moet beskik. Die inkomende Bestuur sal prioriteit hieraan in oorleg met die Stadsraad verleen.

 

10. ONTMOETINGS BURGEMEESTER

Verskeie suksesvolle ontmoetings met die Burgemeester het in die jaar plaasgevind.. Dit het hoofsaaklik betrekking gehad op die ontwikkeling in die Kouga, dienslewering in die algemeen, rondloper diere, personeel aangeleenthede, ens. My dank en waardering ook aan die Burgemeester en haar Raad vir die vriendelike samewerking

Voortspruitend hieruit word die KBF verteenwoordig op die Stadsraad se IDP Forum, Kouga Tribunaal, “Drug Action Committee”, Kouga Visie 20/30 en is ‘n groep sakelui ook genomineer om op die Kouga se Strategiese Beplanningskomitee te dien. Die KBF sal ook binnekort betrek word by die Stadsraad se konsep begroting vir 2017/18

 

11. TOERISME&GPF

Die Forum word op beide gemelde liggame deur die Bestuurder verteenwoordig. Ruim geleentheid word hier gebied vir insette en bydraes.

12. WERKSWINKEL OOR FIKA

‘n Werkswinkel oor FIKA is onlangs met die borgskap van Moore Stephend deur Jo Viviers aangebied. Prokureurs en die Eiendom sektor is hierna uitgenooi, Bywoning was goed en word beoog om die kursus binnekort weer aan te bied

13. GOLFDAG

‘n Suksesvolle golfdag is by die Jeffreys KLub aangebied, wat ruim geleentheid gebied het vir netwerk. Dit sal in September opgevolg word met ‘n kompetisie by die St Francis Links

14. NETWERK

Ook is daar by geleentheid ‘n suksesvolle netwerk aksie by Brewery on the Beach aangebied. Dit was ook ‘n gesellige byeenkoms wat deur die instelling geborg is. Vanaand se byeenkoms hierna geskied ook met die borgskap van Theuniskraal Wyne in Tulbagh en deur Rudi v Breda van Pick n Pay. Die gesellighede dra by tot ‘n gesellige en informele netwerk geleentheid en sal dit verder in die jaar herhaal word

15. EXPO

Die KBF het ook by geleentheid ‘n besigheid expo in die Fountains Winkelsentrum aangebied. Alhoewel die ondersteuning teleurstellend was word beoog om dit later in die jaar weer aan te bied. Met ‘n blootstelling van minstens 20 000 besoekers aan die Mall oor ‘n naweek is dit ‘n wonderlike vertoonvenster vir besigheid.

Ten slotte my dank en waardering teenoor almal wat in die jaar my hande gevat het om daardeur my taak veel makliker te maak

Die KBF gaan met verdere trots en waardering die nuwe diensjaar binne SAAM KAN ONS “N VERSKIL MAAK

Finney Jordaan Voorsitter : KBF 2017-05-10

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]